ระบบภาระงานที่ส่วนงานกำหนดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
(TOR 16 คะแนน 20%)

เข้าใช้ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ PSU Passport

บันทึกข้อมูลได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น.
หัวหน้าหน่วย / ผู้บริหาร สามารถดูรายงานได้ปกติSign In

PSU Passport