ระบบประเมินรายวิชาคณะทันแพทยศาสตร์
ระบบประเมินรายวิชาบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Sing in สำหรับนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์
:: PSU Passport Login ::
Username
Password
Sing in สำหรับนักศึกษาคณะอื่น
ที่ลงะทะเบียนรายวิชาของคณะทันตแพทยศาตร์
:: PSU Passport Login ::
Username
Password
คำชี้แจงการประเมินรายวิชา
1. เริ่มประเมินรายวิชา เทอม 2 / 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2566
2. เข้าประเมินโดยใช้ login เดียวกับ PSU Passport นะคะ ในระบบจะมี กลุ่มผู้เข้าประเมิน 2 กลุ่มดังนี้
  - กลุ่ม นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ (กรอบม่วง)
  - กลุ่ม นักศึกษาคณะอื่น ๆที่ลงะทะเบียนรายวิชาของคณะทันตแพทยศาตร์ (กรอบเขียว)      
กรอก login ให้ถูกกลุ่มนะคะ
3. ระบบใช้งานได้ดีกับ Chrome Web Browser


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 7531 , 7684
ระบบประเมินรายวิชาคณะทันแพทยศาสตร์